Článok 1.

Všeobecné informácie o podnikateľovi

 

Obchodné meno: Glamour Lashes Slovakia s.r.o.

IČO: 51 758 415 

IČ DPH: SK2120778660

Sídlo: Nižnianska 852/4, 075 01 Trebišov

Zapísaná v: OR OS Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44068/V

Miesto podnikania: M.R. Štefánika 1805/1, 075 01 Trebišov

E-mail: glamourlashesslovakia@gmail.com

Telefónne číslo: +421 915 269 075 (poskytovanie služieb), +421 905 920 278 (predaj tovaru)

Štatutárny orgán: Ing. Petra Bartková, konateľ

 (ďalej aj „podnikateľ“ alebo „predávajúci“).

 

Článok 2.

Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov

 

1.          Týmto dokumentom podnikateľ informuje spotrebiteľa ako kupujúceho alebo objednávateľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. 

2.          Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru, alebo odborného školenia.

3.          Reklamovať možno len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.

4.          Tovarom sa rozumie nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci.

5.          Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

6.          Podnikateľ je povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov.

7.          Podnikateľ je povinný predávať výrobky v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely. 

8.          Neporušenosť obalu je kupujúci povinný skontrolovať už pri jeho preberaní od dopravcu. Kupujúci svojím podpisom dopravcovi prehlasuje, že obal prevzal nepoškodený.

9.          Podnikateľ ako zhotoviteľ je povinný vykonať a zorganizovať odborné školenie bez vád.

10.        Ak objednávateľ žiada vykonať a zorganizovať školenie podľa vlastných pokynov, ktoré majú nedostatky, je podnikateľ povinný objednávateľa na túto nevhodnosť pokynov upozorniť. Ak objednávateľ napriek upozorneniu podnikateľa trvá na objednávke, je podnikateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu.

 

Článok 3.

Prevencia 

 

1.          Spotrebiteľ pri výbere tovaru zohľadňuje druh výrobku tak, aby tieto skutočnosti zodpovedali jeho potrebám. 

2.          Spotrebiteľ je povinný tovar skladovať podľa pokynov uvedených na jeho obale. Len tovar, ktorý zohľadňuje uvedené, je spôsobilý naplniť jeho úžitkovú hodnotu.

3.          Počas doby užívania je spotrebiteľ povinný venovať pozornosť pravidlám užívania tohto tovaru. Faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú životnosť výrobku je potrebné zohľadniť s osobitným zreteľom.

 

Článok 4.

Podmienky reklamácie

 

1.          Podnikateľ zodpovedá za vady, ktorá má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.          Kupujúci je povinný oznámiť vady predávajúcemu bezodkladne po ich zistení.

3.          Ak kupujúci je spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), záručná doba pokiaľ ide o vady vyplývajúce z kúpnej zmluvy je 24 mesiacov, a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka a tohto reklamačného poriadku. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov. 

4.          Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. 

5.          Reklamáciu je možné uplatniť na adrese, ktorá je v Článku 1. Reklamačného poriadku označená ako sídlo podnikateľa. Reklamovaný tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo je potrebné priložiť reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Túto reklamáciu je potrebné zaslať písomne poštou, prípadne osobne.

6.          Predávajúci je povinný stanoviť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do tridsiatich dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tridsaťdňovej lehoty na vybavenie reklamácie, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

7.          Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť prijatie reklamácie kupujúcemu vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Potvrdenie o prijatí reklamácie je predávajúci povinný doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

Článok 5.

Vylúčenie zodpovednosti za vady

 

1.          Nárok zo zodpovednosti nie je možné uplatniť z dôvodu užívania nasledovným spôsobom:

-       mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim;

-       nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie;

-       používanie tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru podľa návodu;

-       zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;

-       poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním;

-       používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi.

2.          Nárok zo zodpovednosti za vady rovnako nie je možné uplatniť v prípade vád vzniknutých pri živelnej pohrome.

3.          Rovnako nie je možné uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady v prípade bežného opotrebenia tovaru (alebo jeho časti), ktoré je spôsobené používaním tovaru. Za vadu tovaru nie je možné považovať dobu jej minimálnej trvanlivosti alebo dobu spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, použiteľnosti, prípadne doba spotreby je uvedená na tom ktorom tovare, ak takému označeniu tovar podlieha.

 

Článok 6.

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za odstrániteľné vady 

 

1.          Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránenia. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2.          Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.          Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec sa bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.          Ak ide o odstrániteľné vady, avšak pre ich opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád, nemožno vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

Článok 7.

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za neodstrániteľné vady 

 

1.          Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. 

2.          Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Článok 8.

Záverečné ustanovenia 

 

1.          Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak dôjde k odovzdaniu reklamovaného tovaru ( výmenou tovaru, opravou), vrátením kúpnej ceny, poskytnutím primeranej zľavy alebo jej odôvodneným zamietnutím. 

2.          Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ho kedykoľvek meniť, aj bez predchádzajúceho upozornenia. 

Product added to wishlist