Článok 1.

Všeobecné informácie o podnikateľovi a orgáne dozoru

 

1.          Predávajúcim a zároveň poskytovateľom služieb na účely týchto všeobecných obchodných podmienok je:

Obchodné meno: Glamour Lashes Slovakia s.r.o.

IČO: 51 758 415 

IČ DPH: SK2120778660

Sídlo: Nižnianska 852/4, 075 01 Trebišov

Zapísaná v: OR OS Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44068/V

Miesto podnikania: M.R. Štefánika 1805/1, 075 01 Trebišov

E-mail: glamourlashesslovakia@gmail.com

Telefónne číslo: +421 915 269 075 (poskytovanie služieb), +421 905 920 278 (predaj tovaru)

Štatutárny orgán: Ing. Petra Bartková, konateľ

 (ďalej v texte len „predávajúci“).

 

2.          Orgán výkonu dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a orgán dohľadu nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“) je:

 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Odbor výkonu dozoru

Sídlo: Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1

Telefónne číslo: 055/729 07 05, 055/622 76 55

Faxové číslo: 055/622 46 95

(ďalej len „SOI“).

 

 

3.          Orgán výkonu dohľadu nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“), zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“), vyhláškou č. 585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej len „Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení“) a vyhláškou č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo (ďalej len „Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na zriadenia starostlivosti o ľudské telo“)  je:

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

Sídlo: Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 

Telefónne číslo: 056/672 48 85

(ďalej len „Regionálny úrad verejného zdravotníctva“)

 

 

Článok 2.

Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov

 

1.          Tieto všeobecného obchodné podmienky upravujú:

-  proces nákupu tovaru kupujúcim prostredníctvom webového sídla predávajúceho;

-  podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom webového sídla predávajúceho;

-  práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. kupujúceho a predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho dodať tovar kupujúcemu a záväzok kupujúceho zaplatiť dojednanú kúpnu cenu;

-  proces objednania inštruktážnej služby – odborného školenia u poskytovateľa služby;

-  podmienky objednania inštruktážnej služby – odborného školenia a jeho zorganizovania poskytovateľom služby;

-  práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. objednávateľa inštruktážnej služby – odborného školenia a poskytovateľa služby vyplývajúce zo zmluvy o vykonaní a zorganizovaní školenia uzatvorenej medzi týmito stranami. 

2.          Skratkou VOP sa rozumejú všeobecné obchodné podmienky. 

3.          Webovým sídlom predávajúceho je http://glamourlashes.sk/index.php

4.          Účelom týchto VOP v spojení s informáciami obsiahnutými na webovom sídle predávajúceho je splnenie povinností predávajúceho vo vzťahu ku kupujúcemu v zmysle ust. § 10a Zákona o ochrane spotrebiteľa a ust. § 3 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

5.          Zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie Kúpna zmluva a Zmluva o vykonaní a zorganizovaní školenia, ak nie je výslovne určené inak.

6.          Zmluva uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim napĺňa legálnu definíciu zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle ust. § 2 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

7.          Objednávka  je prejav vôle kupujúceho uzatvoriť Zmluvu a jeho súhlas s podmienkami Zmluvy a uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.

8.          Tovar je predmet kúpnej zmluvy ponúkaný predávajúcim prostredníctvom webového sídla. Tovarom sa rozumejú mihalnice a ostatná dekoratívna kozmetika, ako aj pomôcky pre aplikáciu mihalníc. 

9.          Inštruktážna služba – odborné školenie je školenie poskytovateľom služby realizované na právnom základe Zmluvy o vykonaní a zorganizovaní školenia.  

10.        Cenou je celková cena tovaru vrátane DPH bez ceny dopravného.

11.        Dopravným sa rozumejú náklady spojené s odoslaním a doručením tovaru kupujúcemu.

12.        Predávajúci pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene a na svoj účet.

13.        Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá je na účely Zmluvy v postavení kupujúceho, a ktorej tento tovar neslúži na výkon podnikania.

14.        Kupujúcim respektíve objednávateľom môže byť spotrebiteľ, prípadne subjekt, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. V prípade, ak kupujúci/objednávateľ koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, tieto VOP sa na vzťah medzi ním a predávajúcim neuplatňujú.

 

Článok 3. 

Objednávka a uzavretie Zmluvy

 

1.          Právny vzťah založený Zmluvou medzi predávajúcim (poskytovateľom služby) a kupujúcim (objednávateľom), ak je spotrebiteľom, sa spravuje ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri rešpektovaní Zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.          Objednávky v internetovom obchode predávajúceho je možné uskutočniť 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

3.          Dobre pre kontaktovanie s predávajúcim (poskytovateľom služby) je 24 hodín denne, 7 dní v týždni a to telefonicky alebo e-mailom. E-mailový a telefonický kontakt je uvedený v článku 1 bode 1 týchto VOP.

4.          Právny vzťah založený Zmluvou medzi predávajúcim (poskytovateľom služby) a kupujúcim (objednávateľom), ktorý nie je spotrebiteľom, sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

5.          Kupujúci si objednáva tovar od predávajúceho prostredníctvom webového sídla, a to podľa podmienok, ktoré sú obsiahnuté v týchto VOP. Objednávateľ si objedná inštruktážnu službu – odborné školenie u poskytovateľa služby telefonicky, e-mailom, iným prostriedkom elektronickej komunikácie, prípadne osobne, a to za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v týchto VOP.

6.          Popis tovaru, jeho základné vlastnosti, fotografia tovaru, cena bez dopravného a jeho dostupnosť na sklade sú uvedené na webovom sídle pri tom ktorom tovare.

7.          Opis inštruktážnej služby – odborné školenia je uvedený na webovom sídle poskytovateľa služby.

8.          Nákup tovaru prostredníctvom webového sídla nie je podmienený registráciou kupujúceho na webovom sídle. V prípade dobrovoľnej registrácie je kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho webové sídlo vyžaduje. Po úspešnej registrácii bude kupujúcemu automaticky odoslaný potvrdzujúci e-mail, ktorý obsahuje url adresu s poučením o možnosti prihlásiť sa na webovom sídle prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla.

9.          Po úspešnej registrácii bude mať kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť na webovom sídle. Pri každom z ďalších nákupov sa kupujúci viac neregistruje, postačuje, aby sa prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov prihlásil k existujúcemu kontu na webovom sídle.

10.        Po potvrdení kolónky s názvom „Pridať do košíka“ je tovar automaticky vložený do nákupného košíka konkrétneho kupujúceho. Pri vytváraní objednávky je tento nákupný košík kedykoľvek prístupný k nahliadnutiu kupujúcemu, a to aj po navrátení do ponukového listu.

11.        Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu buď prostredníctvom platby vopred (prevodom na účet) – pri výbere tejto možnosti obdrží všetky potrebné údaje k platbe ako číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, alebo uhradením kúpnej ceny na dobierku priamo kuriérovi DPD v hotovosti respektíve platobnou kartou. Ak je požadované miesto dodania odlišné od miesta bydliska kupujúceho, kupujúci uvedie tieto skutočnosti v objednávke vyplnením príslušných kolóniek. Pri objednaní tovaru, ktorý bude expedovaný do krajín mimo územia Slovenskej republiky môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu len prostredníctvom platby vopred prevodom na účet predávajúceho. 

12.        Vzťah medzi predávajúcim a prepravnou spoločnosťou DPD – Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. je založený zmluvou o preprave a v rovine ochrany osobných údajov je tento právny vzťah upravený zmluvou o spracúvaní osobných údajov v zmysle ust. § 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

13.        Dokončenie objednávky kupujúci realizuje verifikáciou príslušného odkazu „Objednávka s povinnosťou platby“. Pred uvedeným úkonom je kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a potvrdiť toto oboznámenie sa verifikáciou odkazu „Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu zverejnenými na webovom sídle. .

14.        Potvrdením objednávky stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s vlastnosťami tovaru a celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný uhradiť.

15.        Predávajúci po potvrdení tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke, znenie všeobecných obchodných podmienok a reklamačný poriadok, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

16.        Návrhom kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho (objednávateľa). 

17.        Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením potvrdenia o prijatí objednávky, znenia všeobecných obchodných podmienok, reklamačného poriadku. V momente ako kupujúci (objednávateľ) obdrží správu o potvrdení objednávky vznikajú medzi nimi vzájomné práva a povinnosti. Potvrdenie sa realizuje na diaľku využitím komunikačných prostriedkov, konkrétne zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru, ktorého vlastnosti sú vyšpecifikované v ponukovom liste pri každom tovare jednotlivo, predávajúcim a záväzok kupujúceho zaplatiť cenu tam uvedenú a prevziať tovar od prepravnej spoločnosti.

18.        Zmluva medzi objednávateľom a poskytovateľom služby sa považuje za uzavretú prijatím objednávky poskytovateľom služby (prijatím návrhu objednávateľa a dojednaním o termíne vykonania alebo zorganizovania školenia). Potvrdenie o uzavretí zmluvy sa realizuje na diaľku zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, prípadne telefonicky bez fyzickej prítomnosti objednávateľa a poskytovateľa služieb. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa služieb vykonať a zorganizovať školenie a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za jeho vykonanie. 

 

Článok 4.

Práva a povinnosti predávajúceho a poskytovateľa služieb

 

1.          Predávajúci je povinný:

a)       dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

b)      zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;

c)       bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči prostredníctvom e-mailu;

d)      odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list a faktúru).

2.          Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.          Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a uhradená kúpna cena bude vrátená v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.   

4.          Poskytovateľ služby je povinný:

a)       vykonať a zorganizovať školenie riadne a včas;

b)      vykonať a zorganizovať školenie bez vád, t.j. v dohodnutom rozsahu, kvalite a termíne;

c)       odovzdať objednávateľovi po ukončení školenia certifikát o jeho absolvovaní.

5.          Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonať a zorganizovať školenie riadne a včas v mieste, ktoré je zmluvne dojednané. 

6.          Poskytovateľ služby má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny od objednávateľa za školenie.

7.          Poskytovateľ služby má právo odmietnuť objednávku v prípade, ak sa konanie objednávateľa vo vzťahu k poskytovateľovi služby javí ako šikanózny výkon práva. Šikanóznym výkonom práva sa na účely týchto VOP rozumie, keď objednávateľ odvolá, resp. stornuje objednávku v dvoch bezprostredne po sebe idúcich časových obdobiach.

 

Článok 5.

Práva a povinnosti kupujúceho a objednávateľa

 

1.           Kupujúci bol predávajúcim oboznámený o tom, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

2.          Kupujúci je povinný:

a)       prevziať objednaný tovar;

b)      zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru;

c)       potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

3.          Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.          Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

5.          Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

6.           Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7.          Kupujúci má právo odvolať, resp. stornovať odoslanú objednávku do momentu jej vybavenia, t.j. odoslania na dodaciu adresu. Právo odvolať objednávku kupujúci nemá v prípade tovaru zhotovenom podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. 

8.          Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby cenu v dohodnutej lehote splatnosti.

9.          Objednávateľ má právo na vykonanie a zorganizovanie školenia riadne a včas, t.j. v rozsahu, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

10.        Objednávateľ má právo odvolať, resp. stornovať objednanie diela do momentu vybavenia, t.j. vykonania a zorganizovania školenia. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia VOP o šikanóznom výkone práva objednávateľa.

 

Článok 6.

Platobné a dodacie podmienky

 

1.          Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:

a)     bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho v tvare 

IBAN: SK06 7500 0000 0040 2595 6517, SWIFT: CEKOSKBX, vedený v ČSOB a.s. v lehote 72 hodín odo dňa objednania tovaru;

b)     na dobierku platbou v hotovosti alebo kartou priamo kuriérovi prepravnej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.

2.          Predávajúci vykoná expedíciu tovaru v lehote do 48 hodín od uskutočnenia objednávky (počas pracovných dní). Dodacia lehota pri objednávke dopravy kuriérskou spoločnosťou DPD je 1-2 pracovné dni. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti ako je výroba objednaného tovaru a pod. 

3.          Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar mimo územia SR, v rámci Európskej únie, v lehote  7 pracovných dní od prijatia platby.

4.          Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu uvedenú ako dodacia adresa. Dodanie tovaru bude uskutočnené prepravnou spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK, s.r.o..

5.          Pri objednávkach s hodnotou tovaru prevyšujúcu sumu 100,- EUR bez DPH je doručenie kuriérom DPD v rámci územia Slovenskej republiky BEZPLATNÉ.

6.          Pri objednávkach, pri ktorých je hodnota tovaru do výšky 100,- EUR bez DPH sa kupujúci zaväzuje uhradiť náklady na doručenie tovaru v rámci SR, ktoré sú predávajúcim určené vo výške 4,80 EUR bez DPH pri platbe na dobierku a vo výške 3,80 EUR bez DPH pri platbe bankovým prevodom. 

7.          Kupujúci sa zaväzuje uhradiť náklady na doručenie tovaru mimo územia SR, v rámci Európskej únie, ktoré sú predávajúcim určené všeobecne vo výške: Rakúsko 20,- EUR, Nemecko 36,- EUR, Mad'arsko 20,- EUR, Poľsko 20,- EUR, Švajčiarsko 50,- EUR bez DPH.

8.          Pri objednávkach s miestom dodania tovaru mimo územia Slovenskej republiky je možné úhradu kúpnej ceny realizovať výhradne bezhotovostným prevodom.

9.          V prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí bezodkladne o tejto skutočnosti kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. 

10.        Predávajúci nezodpovedá za: 

-  oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;

-  oneskorenie dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa;

-  za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou;

-  nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať. 

11.        V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody, ktorá sa rovná nákladom na poštovné, balné a nákladom, ktoré predávajúcemu vznikli kvôli neprevzatej objednávke. Výška náhrady škody predstavuje sumu 10,- EUR bez DPH. Objednávateľovi budú následne zaslané všetky potrebné informácie týkajúce sa zaplatenia predmetnej sankcie. 

12.        Ak kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie objednávky, je povinný uhradiť kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov za prvý aj za druhý pokus o doručenie objednávky výhradne prostredníctvom platby vopred na účet predávajúceho.

 

Článok 7.

Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy

 

1.          Od zmluvy, predmetom ktorej je tovar ponúkaný predávajúcim na jeho webovom sídle, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

2.          Povinnosť predávajúceho poskytnúť spotrebiteľovi informácie o jeho práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy je splnená zverejnením týchto VOP a súhlasom kupujúceho s ich znením.

3.          Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

4.          Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.          Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže rovnako použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy, ktorá je zverejnená na webovom sídle predávajúceho.

6.          Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.          Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

8.          Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy.

9.          Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

10.        Spotrebiteľ berie na vedomie, že nemôže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o: 

-           dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (zákazková výroba);

-           dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

-           dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.  

11.        Spotrebiteľ je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar späť na adresu predávajúceho uvedenú v úvode týchto VOP a to formou bežného alebo obchodného balíka prostredníctvom pošty alebo zasielateľskej spoločnosti v nepoškodenom pôvodnom a hygienicky nezávadnom obale. 

12.        Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

13.        Služby, ktoré sú predmetom zmluvy medzi poskytovateľom služieb a spotrebiteľom, sú poskytované pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

14.        Udelením súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služieb stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

 

Článok 8.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od kúpnej zmluvy

 

1.          Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

2.          Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

3.          Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4.          Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1. pred tým, ako mu je tovar doručený, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

Článok 9.

Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

 

1.          Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na adresu Glamour Lashes Slovakia s.r.o., Nižnianská 852/4, 075 01 Trebišov. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

2.          Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak neposkytol spotrebiteľovi informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

3.          Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

4.          Uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať pre spotrebiteľa za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

5.          Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie, zodpovedá spotrebiteľ.

6.          Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, v prípade ak nejde o tovar pri ktorom platí ustanovenie článku 7 bod 10 týchto VOP.  

 

Článok 10.

Spracúvanie osobných údajov

 

1.          Právny vzťah medzi predávajúcim ako prevádzkovateľom a kupujúcim ako fyzickou osobou, nepodnikateľom, ktorej osobné údaje sú spracúvané, je regulovaný zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). 

2.          Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely objednania tovaru alebo služby spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, v súlade s ktorým spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh a ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a osobné údaje kupujúceho, ktoré uvádza v správe pre prevádzkovateľa. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia doručenej a odoslanej pošty.

3.          Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely evidencie doručenej a odoslanej pošty spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, v súlade s ktorým spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh a ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a osobné údaje uvedené v liste pre prevádzkovateľa. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia doručenej a odoslanej pošty. 

4.          Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely vyhotovenia faktúr a iných daňových dokladov spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska. Účelom spracúvania osobných údajov je Spracovanie účtovných dokladov.

5.          Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely evidencie doručených a odoslaných správ v elektronickej podobe spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, v súlade s ktorým spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh a ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, e-mail, IP adresa. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia doručenej a odoslanej pošty v elektronickej podobe. 

6.          Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely evidencie telefónnych a e-mailových kontaktov spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, v súlade s ktorým spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia telefónnych a e-mailových kontaktov.

7.          Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely hardvérového a softvérového zabezpečenia spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko,  e-mail, telefónny kontakt, dodacia adresa, údaje z platobnej brány, IP adresa a osobné údaje zákazníka, ktoré uvádza v správe pre prevádzkovateľa. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia na účely hardvérového a softvérového zabezpečenia. 

8.          Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely evidovania reklamácií spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, adresa trvalého bydliska. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia o reklamáciách a odstúpeniach od zmluvy.

9.          Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely registrácie zákazníkov spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a síce ide o údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, adresa trvalého bydliska, IP adresa. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia na účely registrácie zákazníkov.

10.        Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely zasielania noviniek a akcií prostredníctvom e-mailu spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, v súlade s ktorým spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: e-mail, IP adresa. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia na účely zasielania noviniek a akcií prostredníctvom e-mailu.

11.        Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely zlepšovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom využívaním cookies súborov spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, v súlade s ktorým spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: IP adresa. Účelom spracúvania osobných údajov je Evidencia dostupných dátových súborov- cookies na účely zlepšovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

12.        Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely zverejnenia fotografie alebo audiovizuálneho záznamu spokojných zákazníkov na sociálnej sieti spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: fotografia, alebo audiovizuálny záznam, na ktorom je dotknutá osoba identifikovateľná. Účelom spracúvania osobných údajov je Zverejňovanie údajov získaných audiovizuálnym záznamom, alebo fotografiou na sociálnej sieti.

13.        Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa na účely zverejnenia fotografie alebo audiovizuálneho záznamu spokojných zákazníkov na internetovej stránke spracúva prevádzkovateľ na právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle ktorého dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: fotografia, alebo audiovizuálny záznam, na ktorom je dotknutá osoba identifikovateľná. Účelom spracúvania osobných údajov je Zverejňovanie údajov získaných audiovizuálnym záznamom, alebo fotografiou na internetovej stránke.

14.        Právnym základom spracúvania osobných údajov v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov Občiansky zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

 

Článok 11.

Záverečné ustanovenia

 

1.          Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

2.          Tieto VOP predstavujú nevyhnutnú súčasť zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, pričom akýkoľvek odklon od predmetných ustanovení je možný len po vzájomnom písomnom dojednaní zmluvných strán.

3.          Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predávajúceho.

4.          Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

5.           Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním záväznej elektronickej objednávky kupujúcim.

6.           Objednávateľ zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhl

Product added to wishlist